آمار عملکردی

ظرفیت پست های بهره برداری شده
تا حال حاضر (مگاولت آمپر)
  • پست 230 کیلوولت9578
  • پست 400 کیلوولت11657
خطوط بهره برداری شده
تا حال حاضر (کیلومتر مدار)
  • خط 230 کیلوولت40048
  • خط 400 کیلوولت40040
ظرفیت قدرت نصب شده
تا حال حاضر(مگاوات)
  • گازی5472
  • سیکل ترکیبی19165
  • آبی4692
  • بخاری5747
  • بادی135
Scroll to Top