معرفی اعضای هیئت مدیره

حسین عزیزی رئیس هیئت مدیره

moshanir
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. At deserunt fugit magnam magni nulla odio, perferendis quidem sed sint tempore!

علیرضا حسن منفرد مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

moshanir
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. At deserunt fugit magnam magni nulla odio, perferendis quidem sed sint tempore!

احمدرضا نقابی عضو هیئت مدیره و معاون طرح های حمل و نقل و شهر سازی

moshanir
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. At deserunt fugit magnam magni nulla odio, perferendis quidem sed sint tempore!
Scroll to Top