شرکت مشانیر، شرکتی است نمونه و روزآمد که در زمینه های خدمات فنی و مهندسی، مدیریت پیمان و EPC در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی، کارفرمایان را در ایجاد و یا ارتقاء زیرساخت های توسعه پیشتیبانی می نماید. ما به نیروی انسانی توانمند خود افتخار می کنیم و از اینکه در قریب به نیم قرن تجربه، سهمی در خور توجه در ایجاد رفاه و به روزی مردم داشته ایم خرسندیم. در این راستا ارزش های حاکم بر مشانیر عبارتند از:

- جذب، حفظ و ارتقاء نیروی انسانی کارآمد
- ارائه مجموعه جامع از خدمات در جهت کسب رضایت هر چه بیشتر کارفرمایان
- حفظ اسرار کارفرمایان
- حفظ اخلاق و آداب حرفه ای
- ارائه خدمات با کیفیت در سطح استانداردهای بین المللی
- سرعت در ارائه خدمات
- اعتقاد به بهبود مستمر در ارائه خدمات
- سود آوری در عین توجه به منافع کلیه ذی نفعان و حفظ اصول توسعه پایدار