با توجه به قابلیت های فنی و مهندسی و همچنین قدمت فراوان در این حوزه، شرکت مشانیر فراخور نیاز کارفرمایان نسبت به برگزاری کارگاه های مهندسی ارزش مبتنی بر طرح کار انجمن بین المللی مهندسی ارزش اقدام می نماید. کارشناسان برجسته ای در سطح شرکت آموزش های لازم در سطح Module 1 مهندسی ارزش را دریافت نموده اند و دارنده مدرک AVS از انجمن بین المللی مهندسی ارزش می باشند و در این راستا خدمات ارزنده ای را در بهبود کارکرد پروژه ها، کاهش هزینه چرخه عمر و یا افزایش سرعت تحویل پروژه ارائه نموده اند. عموما مطالعات مهندسی ارزش در فاز های مطالعات مقدماتی و در مراحل اولیه مطالعات تفصیلی توصیه می گردد.