با افزایش مصرف انرژی الکتریکی، شبکه های انتقال و توزیع گسترش یافته است و امروزه به منظور کاهش هزینه های تولید و مصرف از یک سو و افزایش قابلیت اطمینان در تأمین انرژی از سوی دیگر، شبکه های مزبور در سطح منطقه ای و جهانی به یکدیگر متصل شده و شبکه های بسیار بزرگ و پیچیده ای را ایجاد کرده اند. در این حوزه شرکت مشانیر از سابقه ای طولانی و درخشان در زمینه خطوط انتقال نیرو، پست های فشار قوی و شبکه های توزیع برخوردار است.