شرکت مشانیر با سابقه طولانی در پروژه های متعدد و متنوع زیربنایی، ذخیره ای گران قدر از دانش های مورد نیاز کارفرمایان را گردآوری نموده که به مثابه یک دانشگاه می تواند تجربیات و دانش خود را جهت سرمایه گذاری در ارتقاء توانمندی های نیروی انسانی ذی نفعان و در جهت راه اندازی و بهره برداری از پروژه ها در اختیار ایشان قرار دهد. این آموزش ها در حوزه های مختلف علوم مهندسی، سیستمی، کنترلی و مدیریتی، نرم افزارهای مهندسی، انجام طراحی ها و نظارت در زمینه های مختلف، تعمیر، بهره برداری و نگهداری و سایر موارد قرار می گیرد.