مشانیر به عنوان امین کارفرمایان و در جهت حصول اطمینان از کیفیت خدمات فنی و مهندسی، هزینه های اجرایی، زمان تحویل، رعایت موارد زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شغلی بر عملکرد مشاوران و پیمانکاران اجرایی نظارت می نماید. این نظارت شامل کنترل عملیات اجرایی در کارگاه ها از طریق ناظرین با تجربه و متخصص در جبهه های مختلف کاری و مراحل مختلف عملیاتی و نظارت بر ساخت و تست تجهیزات نیروگاهی و غیر نیروگاهی در کارخانجات داخلی و خارجی است. نظارت بر اجرا از طریق مستندات مصوب و استاندارد شده و برگرفته از سال ها تجربه کاری در امر مهندسی و اجرایی صورت انجام می پذیرد.