آغاز بهره برداری از پروژه خط 400 کیلوولت تکمداره باندل سه سیمه ارتباطی نيروگاه سیاه بیشه - پست وردآورد ( پارک جنگلی)

بنابراطلاع مجری طرح خطوط انتقال شرکت برق منطقه ای تهران، خط 400 کیلوولت تکمداره باندل سه سیمه وردآورد-سیاه بیشه درتاریخ 20/4/95 برقدارگردید.

احداث این خط به منظورانتقال انرژی الکتریکی تولیدی ازسدونيروگاه تلمبه ای ذخيره اي سياه بيشه به پست وردآورد تهران وافزایش ضریب اطمینان وپایداری
شبکه صورت گرفت وکلیه مراحل مطالعاتی، خدمات مهندسی ،تامین تجهیزات ونظارت کارگاهی آن توسط همکاران امورخطوط 1 شرکت مشانیرانجام گردیده است.
این خط بطول 67 کیلومتر ازنظر موقعیت جغرافیایی وقرارداشتن درسخت ترین مناطق مرتفع (تا3200 مترازسطح دریا)وکوهستانی صعب العبورومحدودیت فصل
کاری ناشی ازشرایط جوی(حداکثر5 ماه درسال) ازپروژه های منحصربفردوزارت نیروبشمارمی رودکه احداث آن ازتابستان 1386 لغایت پاییز 1394 بطول انجامید وبا
توجه به فرارسیدن زمستان زودرس درمناطق مختلف مسیروعدم امکان بازدیدعوامل بهره برداری درآن زمان ،نهایتاً باانجام بازدیدهای تکمیلی ورفع پاره ای نواقص
درساعت 20:22 مورخ 20/4/95 برقدارشده وبه شبکه سراسری متصل گردید.

همکارانی که دربه ثمرنشستن این پروژه مشارکت داشته اند عبارتنداز:
آقای مهندس احمدرضایی جوان : مدیرامورخطوط1
آقای مهندس احمدرضانقابی : مدیر پروژه
آقای مهندس شهاب زجاجی : سرپرست دستگاه نظارت
آقای مهندس علی تاجیک: مسئول کنترل فنی پروژه
ناظرین اصلی: آقایان :محمدوردی، کردبچه ،محمودی ،صنگوری ،قزل واسدی
ناظرین کمکی:،آقایان: مهندس قربانی وخسروی