سد و نيروگاه تلمبه ذخيره اي سياه بيشه

دوره زمانی: 1394-1382

کارفرما: شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران

مشخصات فنی: سد بالا از نوع سنگريزه اي با روكش بتني، با ارتفاع5/82 متر، پهنای سد در پی 215 متر، حجم مفید مخزن 3.6 میلیون مترمکعب، حوزه آبریز 19.3 کیلومتر مربع، متوسط دبی سالانه 13.5 میلیون مترمکعب، نوع سرریز آزاد پلکانی واقع در جناح چپ، دبی طراحی 203 مترمکعب در ثانیه، سد پایین از نوع سنگريزه اي با روكش بتني، با ارتفاع102 متر، پهنای سد در پی 382 متر، حجم مفید مخزن 3.8 میلیون مترمکعب، حوزه آبریز 93.8 کیلومتر مربع، متوسط دبی سالانه 49.2 میلیون مترمکعب، نوع سرریز آزاد پلکانی واقع در جناح چپ، دبی طراحی 860 مترمکعب در ثانیه، نیروگاه از نوع تلمبه ذخیره ای زیرزمینی با 4 واحد از نوع فرانسیس عمودی

مکان: مجاورت روستاي سياه بيشه

مرحله: اتمام عملیات اجرایی سد و در مرحله راه اندازه واحدهای نیروگاهی

نقش مشانیر: خدمات مشاوره در مناقصه گزاری، نظارت عالیه، مدیریت و کنترل بازنگری طراحی‌ها و نظارت کارگاهی

دستاوردهای خاص: اولین سد تلمبه ذخیره ای در کشور، توليد انرژي برق آبي با ظرفيت 1040 مگاوات در ساعات پر بار مصرف، مصرف انرژي الكتريكي با ظرفيت 960 مگاوات در ساعات كم بار مصرف

بازگشت به صفحه قبل
راهنمایی بیشتر:

وحید مرتضوی

تلفن: 84782070-9821+

پست الکترونیک: v.mortazavi@moshanir.co