کنترل کیفیت (QC) و تضمین کیفیت (QA) از دغدغه های اصلی کارفرمایان در حین اجرای پروژه است. این مجموعه در قالب مفهوم مدیریت کیفیت شامل مجموعه ای فعالیت های مدیریتی لازم جهت تعیین اهداف، خط مشی ها، سیاست ها جهت رسیدن به کیفیت لازم در ارائه خدمات است. شرکت مشانیر با سابقه بیش از ده سال در پیاده سازی نظام مدیریت کیفیت و تدوین بیش از صد دستورالعمل، روش اجرایی، آیین نامه، طرح کیفی، شرح وظایف و نظام نامه و همچنین تهیه بیش از 150 فرم و چک لیست و تأمین آموزش های لازم برای پرسنل در جبهه های مختلف کاری پروژه این ظرفیت را دارد تا پاسخگوی نیاز کارفرمایان در این حوزه بوده و کیفیت لازم در خدمات را تأمین نماید.