به لحاظ پیچیدگی امر مدیریت پروژه، سیستم های مدیریت پروژه جزئی از شایستگی سازمانی محسوب می شوند. شرکت مشانیر متکی بر تجارب فراوان در این حوزه، دارا بودن نیروهای متخصص، استفاده از نرم افزارهای توسعه داده شده تحت شکبه داخلی و همچنین به کارگیری نرم افزارهای روز دنیا این قابلیت را دارا است که خدمات در این حوزه را در کنار سایر خدمات به کارفرمایان ارائه نماید. خدمات در حوزه مدیریت پروژه شامل مشاوره جهت پیاده سازی سیستم های لازم جهت فرآیند های مختلف پروژه می باشد که از مرحله آغاز، برنامه ریزی، اجرا، پایش و کنترل تا اختتام پروژه را پوشش داده و با لحاظ کردن دانش مدیریت پروژه در حوزه های یکپارچگی، دامنه، زمان، هزینه، کیفیت، تدارکات، منابع انسانی، ارتباطات، مدیریت ریسک و مدیریت ذی نفعان تکمیل می گردد.