ظرفیت قدرت نصب شده تا حال حاضر توسط مشانیر(مگاوات)
بخاری 3006
گازی 11498
سیکل ترکیبی 6001
آبی 3392
بادی 101
جمع 23998
ظرفیت پست های بهره برداری شده تا حال حاضر توسط مشانیر(مگاولت آمپر)
پست 400 کیلوولت 32762
پست 230 کیلوولت 35120
پست 132 کیلوولت 132
جمع 73254
خطوط بهره برداری شده تا حال حاضر توسط مشانیر(کیلومتر مدار)
خط 400 کیلوولت 10692
خط 230 کیلوولت 18947
خط 132 کیلوولت 9419
جمع 39058