یکی از دغدغه های اصلی شرکت مشانیر بهبود مستمر در کیفیت خدمات ارائه شده به کارفرمایان مبتنی بر تکنولوژی های روز می باشد و پیوسته از مشارکت با شرکت های مطرح استقبال می شود. برخی از شرکت های صاحب نام که در این امر ما را یاری نموده اند عبارتند از: