سوابق طولانی در حوزه های مختلف مهندسی، اجرایی و خرید و متکی بر نیروهای متخصص و کارآزموده، این امکان را برای شرکت مشانیر فراهم نموده است تا به عنوان وکیل کارفرمایان، از جانب ایشان مدیریت کامل پروژه را بر عهده گیرد. مدیریت پروژه های بزرگ نیازمند تخصص و تجربه در جبهه های مختلف کاری و اجرایی در زمینه های مختلف توجیه اقتصادی، توجیه فنی، تحقق برنامه زمانبندی، شناسایی و مدیریت ریسک ها، تشکیل تیم زبده، طراحی، اجرایی، خرید، تأمین مالی، آشنایی به قوانین و مقررات و ده ها موضوعات مهم دیگر است، از این رو مشانیر با تکیه بر ظرفیت های تجربی و عملیاتی خود، خدمات مورد اشاره را در دسترس کارفرمایان قرار می دهد.