•  
 • مدیر عامل
 •  
 • محمود مقدم
 • معاون طرح های انتقال و توزیع نیرو
  •  
  • محمدعلی معلمی
 •  
 • معاون طرح های تولید
 •  
 • مسعود صادقی
 •  
 • معاون طرح های صنعتی و انرژی های نو
 •  
 • بهمن اله مرادی
 •  
 • معاون طرح های محیط زیست و توسعه پایدار
 •  
 • علیرضا منفرد
 •  
 • معاون طرح های آب و انرژی
 •  
 • سید وحید مرتضوی
 •  
 • معاون طرح های حمل و نقل و شهرسازی
 •  
 • محمد صافی
 •  
 • معاون قراردادها و توسعه بازار
 •  
 • امیدرضا ریاحی
 •  
 • معاون برنامه ريزي و نظارت
 •  
 • علي اردوان