ایجاد شرکتی به نام شرکت خدمات مهندسی آب و برق ابتدا از سوی وزارت آب و برق به مجلس پیشنهاد شد. اساسنامه این شرکت در اواخر سال 1348 به تصویب مجلس رسید و این شرکت از تاریخ 28/12/1348 به صورت قانونی کار خود را آغاز کرد. موضوع این شرکت عبارت بود از مشاوره فنی و تهیه طرح های سدسازی، شبکه های آبیاری و زه کشی، حفر چاه و قنات، تولید، انتقال و توزیع نیرو، نظارت بر اجرای طرح های مذکور و انجام خدمات آزمایشگاهی.

در اواخر خرداد ماه 1359،به منظور تخصصی نمودن فعالیت ها، امور آب و برق از یکدیگر منفک و امور برق آن به شرکت خدمات مهندسی برق، مشانیر، تغییر نام داد. هدف از تشکیل این شرکت در ابتدا ارائه خدمات فنی و مهندسی در زمینه های فعالیت های صنعت برق بود. ولی به تدریج با افزایش نیازهای ملی، فعالیت شرکت مشانیر به تمامی زمینه های آب و انرژی گسترش یافته و به طور کلی اکنون در تمامی زمینه های زیربنایی و توسعه ای ارائه خدمات می نماید. علاوه بر این ارائه خدمات مشانیر از مرزهای ملی فراتر رفته و حضوری پر رنگ در عرصه منطقه ای و بین المللی دارد.
در حال حاضر نام مشانیر برندی ارزشمند در حوزه فعالیت خود بوده و مترادف با کیفیت، سرعت و تنوع در ارائه خدمات می باشد.