یکی از مشکلات کارفرمایان تأمین منابع مالی مناسب جهت اجرای پروژه هاست. مشانیر در این حوزه با در اختیار داشتن تجربه و دانش تخصصی و شرکای توانمند در این حوزه می تواند انواع روش های تأمین مالی از طریق سرمایه گذاری را در اختیار کارفرمایان قرار داده تا در قالب انواع قراردادهای BOT، BOO و غیره بازگشت سرمایه تضمین شده و همچنین منافع حاصل از اجرای پروژه در سریع ترین زمان ممکن به مصرف کننده نهایی برسد. خاصیت این روش در به بهره برداری سریع از تأسیسات پروژه و در عین حفظ ارزش زمانی سرمایه و تقویت زیرساخت های توسعه است