شرکت مشانیر با تجربه طولانی و انعقاد بیش از 3500 قرارداد در حوزه های مختلف مهندسی، اجرا و خرید و تأمین مالی داخلی و بین المللی از ظرفیت بالایی در مشاوره قراردادی برخوردار است. انعقاد قراردادهای مناسب مبتنی بر قوانین موجود و همچنین شرایط خاص هر پروژه از لحاظ مسؤولیت ها، زمان و هزینه و مدیریت ادعاها از موضوعات مهمی است که می تواند از بسیاری از مشکلات آتی پیشگیری نموده و مانع از ایجاد توقف در پیشرفت کار پروژه گردد. دانش در حوزه قراردادی به علت پیچیدگی های خاص خود جزئی از شایستگی های محوری سازمانی است که مشانیر با توجه به قدمت قریب به نیم قرن خود از آن بهره می برد و می تواند خدمات خود را در این حوزه به کارفرمایان ارائه نماید.