حفظ محیط زیست از اولویت های دولت هاست و آگاهی نسبت به این موضوع نیز در سطح جوامع رو به افزایش است. شرکت مشانیر با درک اهمیت این مقوله، خدمات جامعی را در حوزه مطالعات زیست محیطی در فازهای مختلف پروژه ها ارائه می نماید که شامل بررسی تأثیرات زیست محیطی حاصل از عملکرد صنایع و فعالیت های عمرانی، ارزیابی ریسک های زیست محیطی و اصلاح یا کاهش آلودگی های زیست محیطی حاصل از عملکرد صنایع و پروژه ها می باشد.