به منظور برآورده نمودن تقاضای روز افزون به انرژی و لحاظ کردن محدودیت های منابع در دسترس جهت تأمین انرژی با قابلیت اطمینان بالا، شرکت مشانیر اولویت خود را بر پوشش دادن انواع روش های تولید انرژی از جمله برق آبی، انواع نیروگاه های حرارتی بزرگ و کوچک (CHP)، انرژی های پاک و همچنین بهینه سازی و بهره برداری ظرفیت های تولید انرژی نصب شده قرار داده است.