با تکیه بر سال ها تجربه در ارائه خدمات مهندسی، شرکت مشانیر توانمندی خود را در حوزه طراحی به اثبات رسانده است. مطالعه و طراحی در مشانیر شامل مراحل شناسایی نیازهای کارفرمایان، محدودیت ها و مقتضیات خاص پروژه، مطالعات امکان سنجی و ارزیابی گزینه ها، طراحی مقدماتی و طراحی تفصیلی می باشد. در حال حاضر شرکت مشانیر از بیش از 25 واحد تخصصی در حوزه های مختلف مهندسی تشکیل شده است که با بهره گیری از نرم افزارها و سخت افزارهای روزآمد مهندسی و در قالب یک ساختار ماتریسی به پروژه ها ارائه خدمت می نمایند. علاوه بر این در مراحل مختلف مطالعه و طراحی، کمیته های فنی خروجی های مربوطه را بررسی، تصدیق و صحه گذاری می نمایند تا از کیفیت طراحی انجام شده اطمینان حاصل گردد.