نیروگاه سیکل ترکیبی دماوند

دوره زمانی: 1394-1385

كارفرما: شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

مشخصات فني: این نیروگـاه مشـتمل بر 12 واحد گـازی و 6 واحد بخار جمعـا به ظرفیت 2880 مگـاوات می باشد که سوخت اصلی گاز طبیعی و نوع سوخت دوم گازوئیل است. سیستم خنک کن مورد استفاده در این پروژه برای واحد هاي بخار از نوع هلر می باشد.

مكان: کیلومتر 40 جاده تهران - گرمسار

مرحله:راه اندازی و تحویل دائم شده است.

نقش مشانير: ارائه خدمات مهندسی و نظارت عالیه شامل بازبینی و تطبیق طرح و نظارت بر ساخت تجهیزات داخل، مدیریت و کنترل پروژه و نظارت کارگاهی

دستاوردهاي خاص: استفاده بهینه از انرژی حاصل از سوخت مصرفی و افزایش توان تولید و راندمان نیروگاه با استفاده از دانش فنی نیروهای متخصص داخلی در زمینه های طراحی و مهندسی و افزایش توان ساخت داخل تجهیزات اصلی نیروگاهی

بازگشت به صفحه قبل
راهنمایی بیشتر:

مسعود صادقی

تلفن: 84782170-9821+

پست الکترونیک: ma.sadeghi@moshanir.co