ساختمان مرکزی

آدرس: تهران، میدان ونک، خیابان شهید خدامی، روبروی هتل هما، کوچه شادی 2، شماره یک تلفن: 88776647، 4-88776682، 88779119، 88885011 دورنگار: 88775010 صندوق پستی: 4691-19395 کد پستی: 1994753486


 

دفتر مدیریت عامل

تلفن: 88889128 دورنگار: 88790174


 

واحد روابط عمومی و اموزش

تلفن: 88796706 پست الکترونیک: info@moshanir.co


 

دفتر بازاریابی

تلفن: 88881816 دورنگار: 88794745


 

معاونت برنامه ریزی و نظارت

تلفن: 84782010 - 84782031 دورنگار: 88885535


 

معاونت طرحهای انتقال و توزیع نیرو

تلفن: 88972159 دورنگار: 88972159


 

معاونت طرحهای اب و انرژی

تلفن:88889121 دورنگار: 88775010


 

معاونت طرحهای تولید

تلفن: 88790938 دورنگار: 84781941


 

معاونت طرحهای صنعتی و انرژیهای نو

تلفن: 88885952 دورنگار: 88885952


 

معاونت طرح های حمل و نقل و شهرسازی

تلفن: 88796035 دورنگار: 88885535


 

معاونت قراردادها و توسعه بازار

تلفن: ۸۸۸۸۱۸۱۶ دورنگار: ۸۸۷۹۴۷۴۵


 

معاونت طرح های محیط زیست و توسعه پایدار

تلفن: 88672147 دورنگار: 88889122


 

امور اداری

تلفن: 88776389 دورنگار: 88776389