نیروگاه بادی بینالود

دوره زمانی: 1387-1381

کارفرما: شرکت توانیر - سازمان انرژی های نو

مشخصات فنی: این نیروگاه شامل 43 دستگاه توربین هر یک به قدرت 660 کیلووات می باشد. این سایت مزرعه بادی دارای یک ساختمان پست به مساحت 620 مترمربع و راه های دسترسی به توربین ها است.

مکان: 55 کیلومتری جاده مشهد - نیشابور

مرحله: تحویل دائم

نقش مشانير: مطالعه بادسنجی منطقه و شبیه سازی مزرعه بادی، جانمایی و طراحی چیدمان توربین های بادی، برآورد انرژی قابل استحصال و آنالیز اقتصادی پروژه، مطالعات مقدمات و طراحی جاده ها و دسترسی، فونداسیون، ساختمان پست و آبروها، نظارت بر اجرای آزمایش های زمین شناسی، تهیه نقشه های جانمایی عمومی، سازه، پل ها و آب روها، طراحی شبکه 20 کیلوولت داخلی، پست های 20 کیلوولت، ساختمان پست 20/132 کیلوولت و نظارت بر اجرا، ساخت، نصب و تحول موقت توربین های بادی

 

بازگشت به صفحه قبل
راهنمایی بیشتر:

مسعود صادقی

تلفن: 84782170-9821+

پست الکترونیک: ma.sadeghi@moshanir.co