شبیه سازی قطاربرقی با سیستم تغذیه اتوترانسفورمری توسط نرم افزار etap -eTrax در شرکت مشانیر

 

شرکت مشانیر، موفق به شبیه سازی ترکشن و ترافیکی قطار برقی با سیستم تغذیه اتوترانسفورمری (AC کیلوولت 25×2) با استفاده از نرم افزار etap _eTrax شد.

در این شبیه‌سازی مسیر ریلی با طول تقریبی 44 کیلومتر بین مشهد-گلبهار-چناران با تکنیک تغذیه دو جهته (اتوترانسفورمری AC کیلوولت 25×2 ) با لحاظ چهار ایستگاه مسافری در طول مسیر و هدوی چهار دقیقه جهت قطارهای مسافری از نوع Power Centeralized نشان داده شده است.

در این شبیه سازی فراز، نشیب، قوس‌ها در طول مسیر، جدول زمانی حرکت قطارها، امپدانس سیستم MTL ، مشخصات الکتریکی و مکانیکی قطارها به‌عنوان ورودی نرم‌افزار مورداستفاده قرارگرفته و در خروجی نتایج مهم مربوط به افت ولتاژ، جریان توان مصرفی، ظرفیت بهینه پست ها، مکان بهینه پست های کشش و موازی ساز در طول مسیر و همچنین ولتاژ ریل و .... حاصل‌شده است.

 

 

 

با توجه به توان نرم‌افزاری شرکت مشانیر در شبیه‌سازی قطارهای برقی با تغذیه AC و DC این قابلیت برای شرکت فراهم است تا پروژه‌های بزرگ‌راه آهن برقی در حوزه شهری و بین‌شهری را به بهترین نحو ممکن مطابق با معتبرترین استانداردهای بین‌المللی به انجام رساند.