•  
 • رئیس هیئت مدیره
 •  
 • افشار بازیار
 •  
 • نایب رئیس هیئت مدیره
 •  
 • محسن بختیار
 •  
 • عضو هیئت مدیره
 •  
 • علی محمد رنجبر
 •  
 • مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
 •  
 • محمود مقدم
 •  
 • عضو هیئت مدیره
 •  
 • علي همتی