شركت مشانير به عنوان يكي از بزرگ ترين شركت هاي مشاور در سطح كشور با اعتقاد به اصل مشتري مداري، خط مشي خود را مبتني بر نظام مديريت يكپارچه و براساس الگوي استاندارد هاي ISO9001:2008 ، ISO14001: 2004، OHSAS18001: 2007 وراهنماي HSE-MS اعلام مي دارد:

- برآوردن انتظارات و نيازمندي هاي كارفرمايان و طرف هاي ذي نفع بر اساس تعهدات
- استفاده بهينه از كليه منابع در اختيار به عنوان يك سازمان بهره ور و معتقد به توسعه پايدار.
- بهبود مستمر در نظام مديريت يكپارچه شركت و تمامي فعاليت هاي مؤثر بر آن.
- ارتقاء فرهنگ كيفيت، ايمني، بهداشت و محيط زيست در كاركنان شركت.

براي درك صحيح همكاران از هدف هاي ياد شده و به منظور حصول اطمينان از اثربخشي اين نظام، مديريت شركت همواره به مقوله آموزش و ارتقاي سطح دانش كاركنان توجه جدي نموده و همچنين بر اجراي برنامه ها و روش هاي تدوين شده، تبعيت از قوانين و مقررات و ساير الزامات زيست محيطي، ايمني و بهداشتي مرتبط با فعاليت هاي شركت نظارت مستمر خواهد داشت.