با توجه به سوابق طولانی در امر مهندسی، اجرایی و خرید تجهیزات، شرکت مشانیر نوع دیگر خدمات خود را در قالب پروژه های از نوع EPC و همچنین EPCF به کارفرمایان ارائه می نماید. مشانیر، در قالب این دسته از قراردادها، کارفرمایان را نسبت به قیمت، کیفیت، زمان تحویل، ملاحظات زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شغلی آسوده خاطر نموده و مسؤولیت اجرای کار را به طور کامل می پذیرد. همچنین در قالب مفاهمه نامه و یا منعقد نمودن قرارداد نسبت به تشکیل کنسرسیوم و یا مشارکت مدنی(Joint Venture) با سایر شرکت ها اقدام نموده تا مجموعه ای کامل از خدمات را در جهت جلب رضایت هر چه بیشتر کارفرمایان ارائه نماید. بر این اساس، شرکت مشانیر فهرست کوتاه از پیمانکاران ذی صلاح داخلی و بین المللی را جهت انجام پروژه های EPC در جبهه های مختلف کاری تهیه نموده است که می تواند بر اساس نیاز کارفرمایان در این زمینه خدمات خود را ارائه نماید.