گواهینامه HSE-MS

گواهینامه OHSAS18001:2007

گواهینامه ISO14001:2015

گواهینامه ISO9001:2015

گواهی تائید فنی سیستم حسابداری

پروانه وزارت مسکن

کارت الکترونیکی ارائه دهندگان خدمت و تامین کنندگان شهرداری تهران

پروانه صلاحیت بهره برداري و نگهداري از نيروگاه

صلاحیت پدافند غیر عامل

گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاری

پروانه اشتغال استفاده از سنجشگرهای پرتوی متحرک از سازمان انرژی اتمی ایران

مجوز فعاليت مشانير در سازمان نظام صنفي رايانه اي کشور

1 | 2