انتخاب شرکت مشانیر به عنوان دبیرکمیته فنی INEC TC 9

در کمیته ملی برق و الکترونیک ایران

در نشست ترمیم ساختار کمیته فنی ملی INEC TC9 متناظر با کمیته فنی بین المللی IEC TC9 که با حضور جمعی از اعضای کمیته ملی برق و الکترونیک ایران و متخصصین مرتبط در تاریخ 26 آبان ماه 1398 در سازمان ملی استاندارد ملی ایران برگزار گردید، آقای دکتر بهزاد جوانمرد از همکاران معاونت حمل و نقل و شهرسازی به عنوان دبیر این کمیته فنی به مدت 3 سال انتخاب گردید.

کمیته IEC TC9 یکی از کمیته های فنی در حوزه سیستم ها و تجهیزات الکتریکی، مدیریت انرژی، سیگنالینگ، بهره برداری، تراموای برقی و ... در حوزه راه آهن می باشد که در تدوین استانداردهای بین المللی مشارکت و نقش بسزایی ایفا می نماید.